DM: Praktikanter bør få løn

DM: Praktikanter bør få løn – Magisterbladet

DM: Praktikanter bør få løn. Praktik er kommet for at blive, og aldrig før har så mange studerende taget ulønnede praktikophold.

Løn – hvad er du værd? – DM & MA

Brug DM og DM’s lønstatistikker til at finde dit lønniveau før du går til en jobsamtale. Hos DM kan du få råd og vejledning om løn, lønforhold og gode råd til, hvilke krav du skal stille til en ansættelseskontrakt.

Offentligt ansat – Dansk Magisterforening – dm.dk

Det er din tillidsrepræsentant, som forhandler din løn. Er der ikke en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, er det DM, som forhandler for dig. Det bør være din arbejdsgiver, som indkalder til de årlige lønforhandlinger.

[PDF]

dm.dk/studerende

• Løn: Det er ikke unormalt at få løn under praktik, men det er op til dig at informere din arbejdsgiver om det. Du kan udføre et stykke arbejde, der minder om det, en akademiker under AC-overenskomst udfører. Du får lavere løn, fordi du ikke er færdiguddannet, og arbejdspladsen har et ansvar for din læring.

DM Studerendes politik om praktik – DM & MA

Praktikforløb bør altid være en valgfri mulighed, så den studerende har mulighed for at undgå at skulle fravælge teoretisk fordybelse på grund af tvungen praktik, hvis den studerende ser det som et positivt element i forhold til vedkommendes kommende fagprofil, …

[PDF]

Retningslinjer for praktikanter på de danske

tagne vederlag ikke er løn, men fastholder, at der er tale om ulønnet praktik. Dette betyder, at tilskuddet betragtes som løn i forhold til reglerne for tildeling af SU – og man kan ifølge Styrelsen for Videregående Uddannelser ikke både få ”løn” og SU under et praktikophold, hvis praktikopholdet gennemføres som led i …

[PDF]

Bilag 2: DMA Praktikantaftale for praktikanter på ny

Praktikanter har – i de perioder og under de betingelser, der er angivet i den overenskomst for fastansatte journalister, som den pågældende praktikant-virksomhed er omfattet af – ret til løn under barselsorlov mv. Lønnen fastsættes i henhold til nærværende aftales § 9 uden tillæg af nogen art. Stk. 2.

[PDF]

Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og HK/Privat 2014-2017

løn inkl. overarbejdsbetaling. En fastlønsaftale kan alene indgås for medarbejdere, som har en månedlig løn på 25.000 kr. eller derover. Aftalen er frivillig og individuel og er en del af medarbej – derens ansættelseskontrakt, og tillæg for fast løn samt forventet 2. 3.